BesTel

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ
FacebookLinkedIn

Услуги

Услуги

  • Писмен превод на документи од сите светски јазици на македонски и обратно, како и превод од еден на друг странски јазик
  • Устен (консекутивен и симултан) превод од сите светски јазици на македонски и обратно, како и превод од англиски на друг странски јазик и обратно
  • Локализација
  • Лектура и обработка на текстови
  • Заверка на документи со печат од овластен судски преведувач за сите светски јазици
  • Курсеви за странски јазици и македонски јазик за странци
  • Обезбедување техничка опрема за симултан превод
  • Услуги за организација на настани, состаноци, работилници, семинари и др.

Референтна листа

Референтна листа