BesTel

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ
FacebookLinkedIn

Референци

БесТел е давател на услуги на следните клиенти:

 • Македонски Телеком АД - Скопје
 • T-Mobile Македонија
 • Magyar Telekom
 • Deutsche Telekom
 • ДГ БЕТОН АД
 • Собрание на Република Македонија
 • Влада на Република Македонија
 • Секретаријат за европски прашања
 • Агенција за електронски комуникации на Република Македонија
 • Агенција за филм на РМ
 • Академија на судии и јавни обвинители -Павел Шатев
 • Агенција за храна и ветеринарство
 • Акционерско друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор
 • Град Скопје
 • Пивара АД – Скопје
 • Тиквеш
 • М-6
 • М-6 едукативен центар
 • Македонски радио телевизија
 • Комора на Република Македонија за обезбедување имоти и лица
 • Царинска Управа на РМ
 • Државен завод за ревизија
 • Државна комисија за спречување на корупција на РМ
 • Дирекција за технолошки индустриски развојни зони ДТИРЗ
 • Македонско здружение за заштита при работа
 • WINNER – Vienna Insurance Company
 • Sparkasse Bank
 • Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија
 • Заедница на единиците на локална самоуправа на Република Македонија
 • Универзитет Св. Кирил и Методиј
 • Министерство за култура на РМ
 • Министерство за економија на РМ
 • Министерство за одбрана на РМ
 • Министерство за транспорт и врски
 • Министерство за труд и социјална политика на РМ
 • Министерство за финансии - Управа за финансиско разузнавање
 • Црвен Крст на Република Македонија
 • Фонд на Холокаустот на Евреите од Македонија
 • Фонд за здравствено осигурување на РМ
 • Siemens - Скопје
 • SisCon
 • Центар за управување со кризи на Република Македонија
 • ЈП Водовод и канализација
 • АД Охрид Турист
 • Охридска Банка
 • Општина Центар
 • Геофарм
 • Интегрирани системи за квалитет
 • МАГОР
 • МЕПОС
 • Штулов Универзитет
 • АД Осигурителна полиса
 • ТТК Банка
 • European Agency for Safety and Health at Work - Spain
 • Idea Plus Communications
 • UNDP
 • Raiffeisen Investment AG Wien - Austria
 • European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
 • SUPERBRANDS
 • OSCE
 • Euro Computer Systems ECS
 • Image PR – Скопје
 • Les Rescontres France
 • AAM Consulting – Hungary
 • AREVA T&D – Switzerland
 • Zagrebtrans – Croatia
 • Budva Capital Investment – Montenegro
 • Netherlands Airport Consultants
 • Friedrich Ebert Stiftung Office
 • Dexion trading
 • NESS Slovensko, Slovak Republic
 • LSG Building Solutions
 • VICES, Italy
 • SKF Maktrade
 • Babylon Translations LTD

Референтна листа

Референтна листа